Obavještenje za javnost - energetske dozvole

Na osnovu člana 78. i člana 79. stav (3) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine  („Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 94/15) te čl. 20. i 28. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja („Službene novine Federacije BiH", broj 27/14), (u daljem tekstu: Uredba), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, (u daljem tekstu: Ministarstvo) provodeći pravne norme iz gore navedenih članova, obavještava javnost i zainteresirane strane da uvid u zahtjev mogu obaviti u Ministarstvu, a komentare i primjedbe na zahtjev mogu dostaviti u pisanoj formi do 30.04.2018. godine.
Komentari i primjedbe mogu se slati na:
e-mail adresu:       sektor.energije@fmeri.gov.ba
Telefax :                036 580 015 
Poštom na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije                     
                            Alekse  Šantića  bb, 
                            88 000 Mostar


                                                Obavještenje za javnost


1. Privredno društvo „SOLIK" d.o.o. Prozor-Rama, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „Solik", instalisane nazivne snage 3 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije  5,91 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 09.03.2018. godine. 
Više informacija o podnesenom zahtjevu, kao i uvid u isti, zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

2. Privredno društvo UNIS-Tvornica štampanih ploča d.o.o. Mostar, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane FNE „TŠP 22 kW", instalisane nazivne snage 22 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije 27,23 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 15.03.2018. godine. 
Više informacija o podnesenom zahtjevu, kao i uvid u isti, zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

3. Privredno društvo „S elektro" d.o.o. Bosanski Petrovac, podnijelo je zahtjev za izdavanje Energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane mSE „Krnjeuša", instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije  219 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 15.03.2018. godine. 
Više informacija o podnesenom zahtjevu, kao i uvid u isti,  zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.

4. Privredno društvo „RSV ENERGY" d.o.o. Bosanski Petrovac, podnijelo je zahtjev za produženje Energetske dozvole, broj: ED-291/17, za izgradnju fotonaponske elektrane „RSV 1", instalisane nazivne snage 150 kW i predviđene godišnje proizvodnje električne energije  219 MWh. Podnosilac zahtjeva je priložio potrebne dokumente, u skladu sa članom 16. stav (4) i (5) i članom 19. Uredbe. U skladu sa propisanom procedurom Ministarstvo je pregledalo navedeni zahtjev i utvrdilo da je isti potpun sa danom 15.03.2018. godine. 
Više informacija o podnesenom zahtjevu, kao i uvid u isti, zainteresovana lica mogu dobiti u prostorijama Ministarstva.    
Obavještenje se objavljuje na web stranici Ministarstva i jednom dnevnom listu.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH