Legislativa

Izdate energetske dozvole

Datum: 27. jan 2014. | Kategorija: Registri | Sektor energije
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj: 2/98 i 48/99), člana 78. stav (4) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/13), člana 23. stav (5) i (6), člana 31. i člana 39. stav (8), Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/13 i 5/14), člana 3., 4., 5., 19., 22., 24. i 38. Uredbe o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih postrojenja ("Službene novine Federacije BiH", broj: 27/14), postupajući po zahtjevima privrednih društava izdaje slijedeće energetske dozvole:

Prečišćeni tekst Akcionog plana za realizaciju projekta "Razvoj industrijske politike u FBiH" 2011-2015.

Datum: 22. jan 2014. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo
U ovom dokumentu se nalaze aktivnosti  koje su planirane Akcionim planom,  usvojenim  na 12. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 05.07.2011. godine, te aktivnosti iz Izmjena i dopuna Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji BiH" 2011-2015, koje su usvojene na 94. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 09.01.2014. godine; Zaključak V.broj 7/2014. („Službene novine Federacije BiH, broj 4/14). 

Tekst Izmjena i dopuna Akcionog plana sadrži 10 prioriteta, 20 mjera i 109 aktivnosti, sa precizno definiranim ciljevima aktivnostima, mjerljivim indikatorima izvršenja, nosiocima aktivnosti, rokovima za realizaciju i odgovornim za implementaciju.

Pravilnik o sadržaju elaborata, načinu i postupku klasifikacije ugljenog sloja...

Datum: 17. jan 2014. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Pravilnik je objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH, broj 104/13" od 30.12.2013. godine.

Akcioni plan 2013.-2018. za realizaciju Strategija razvoja industrije TOKO

Datum: 15. nov 2013. | Kategorija: Strateški dokumenti | Sektor industrije

Nakon usvajanja „Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013.-2023.godina" u Parlamentu Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH”, broj 65/13), Vlada Federacije BiH je na 85. sjednici, održanoj 31.03.2013. godine usvojila Akcioni plan 2013.-2018. godina za realizaciju Strategije.

Akcioni plan 2013.-2018. godina se sastoji od 7 dijelova koje čine prioriteti iz Strategije i koji imaju za cilj opstanak i razvoj ove industrijske grane. Za svaki prioritet jasno je definisan njihov cilj, kao i mjere za njegovu realizaciju. U okviru svake mjere definisane su pojedinačne aktivnosti, cilj tih aktivnosti, mjerljivi indikator njihovog izvršenja, nosioci aktivnosti, rok za realizaciju i odgovorni za implementaciju aktivnosti, kao i status aktivnosti.

Ukupan broj mjera u Akcionom planu 2013.-2018. godina je 21, a ukupan broj aktivnosti je 54. Za njihovu realizaciju određena su 24 nosiloca aktivnosti.

U cilju praćenja realizacije planiranih prioriteta, mjera i aktivnosti, kao i izveštavanja Vlade FBiH, pripremljeni su: Obrazac za praćenje izvršenja – monitoring i Obrazac za sumarno praćenje izvršenja – monitoring Akcionog plana 2013.-2018. godina za realizaciju Strategije, koji su sastavni dijelovi Akcionog plana.
Zaključkom Vlade Federacije BiH, zaduženi su svi nosioci aktivnosti, definisani Akcionom planu 2013.-2018. godina za realizaciju Strategije, da neizostavno učestvuju u njegovoj realizaciji i blagovremeno izvještavaju FMERI o preduzetim aktivnostima, kao i da FMERI i Privredna/Gospodarska komora FBiH prate, analiziraju i izvještavaju Vladu FBiH o provođenju aktivnosti iz Akcionog plana, jednom godišnje, a po potrebi i češće.

Zakon o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH

Datum: 11. okt 2013. | Kategorija: Zakoni | Sektor rudarstva
Zakon o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine usvojio je Parlament Federacije BiH na 21. sjednici Predstavničkog doma održanoj 23.07.2013. i 17
sjednici Doma naroda održanoj 12.09.2013. godine.

Strategija razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH za period 2013.-2023.

Datum: 17. sep 2013. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu odobrenog Projektnog zadatka, pripremilo je Prijedlog "Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013.-2023.godina".

Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije

Datum: 13. sep 2013. | Kategorija: Zakoni | Sektor energije
Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije donio je Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma održanoj 26.06.2013. godine i sjednici Doma naroda  održanoj 18.07.2013. godine i isti je objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", broj:70/13 od 11.09.2013.godine.

Zakon o električnoj energiji u FBiH

Datum: 30. avg 2013. | Kategorija: Zakoni | Sektor energije
U prilogu je Zakon o električnoj energiji u FBiH koji je od strane oba Doma Parlamenta FBiH usvojen u julu 2013 i koji je objavljen u „Službenim novinama FBiH" br.66/13 od 28.08.2013.godine.  

Izvještaj o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta "Razvoj industrijske politike u F BiH" za 2012. godinu

Datum: 2. jul 2013. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo
Vlada F BiH je na 30. hitnoj sjednici koja je održana 20.06.2013. godine usvojila Izvještaj o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta: " Razvoj industrijske politike u F BiH"
za 2012. godinu.

Pravilnik o tehničkim mjerama sa mjerama zaštite pri eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušenjem

Datum: 20. maj 2013. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Na osnovu člana 19.stav 1. tačke 2. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 26/10) federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi Pravilnik o tehničkim mjerama sa mjerama zaštite pri eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušenjem.

Ovim pravilnikom se propisuju tehničke mjere i mjere zaštite na radu pri istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušenjem. Odredbe ovog pravilnika odnose se i na bušenje istražno-eksploatacione bušotine.

Energetska saglasnost

Datum: 29. jan 2013. | Kategorija: Registri | Sektor energije
Energetska saglasnost je upravni akt koji izdaje Federalno ministarstvo energije rudarstva i industije u skladu sa Uredbom o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", broj: 36/10, 11/11 i 88/11) i i Kriterijima za korištenje sredstava za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije u 2012. godini (koje je donijela Vlada Federacije na 40. sjednici održanoj 07.03.2012. godine., a kojim se utvrđuje da li će energetski objekat steći:
 
- status projekta čija će se proizvodnja podsticati ili
- pravo na izdavanje certifikata o garanciji porijekla proizvedene električne energije
 
Pregled podnešenih zahtjeva za izdavanje energetske saglasnosti i izdatih Rješenja za energetsku saglasnost ažuriran je zaključno sa 29.01.2013. godine.
 
Obavještavaju se potencijalni investitori da su kvote za fotonaponska postrojenja snage od 31 do i uključivo 150 kW čija će se proizvodnja podsticati u 2012. godini popunjene.
 
Takođe, obavještavaju se pravna i fizička lica da je, u skladu sa tačkom 2. Presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Broj: U-5/12 ode 19. juna 2012. godine, dana 13.01.2013. godine prestala je primjena Uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", broj: 36/10, 11/11 i 88/11).
 
 

Registar rješenja izdatih energetskih saglasnosti za izgrađene energetske objekte koji su ranije bili u sistemu podsticaja, čija će se proizvodnja podsticati

Datum: 17. jan 2013. | Kategorija: Registri | Sektor energije
Registar rješenja izdatih energetskih saglasnosti za izgrađene energetske objekte koji su ranije bili u sistemu podsticaja, čija će se proizvodnja podsticati.
Registar ažuriran dana 15.01.2013.godine.

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za izradu Elaborata o kategorizaciji ugljenih slojeva i jama i razvrstavanje jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od metana i ugljene prašine

Datum: 25. sep 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Na osnovu člana 71. stav 3. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 26/10), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi PRAVILNIK o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za izradu Elaborata o kategorizaciji ugljenih slojeva i jama i razvrstavanje jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od metana i Elaborata o klasifikaciji i kategorizaciji jame, odnosno jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od eksplozivne ugljene prašine u pogledu osposobljenosti i opremljenosti i postupku njihovog odobrenja.

Pravilnik o sadržaju Elaborata, načinu i postupku kategorizacije ugljenih slojeva i jama i razvrstavanje jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od metana

Datum: 23. avg 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Na osnovu člana 71. stav 3. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 26/10), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi
Pravilnik o sadržaju elaborata, načinu i postupku kategorizacije ugljenih slojeva i jama i razvrstavanju jamskih prema stepenu opasnosti od metana.

Pravilnik o načinu prikupljanja, evidentiranja, obrade, korištenja i razmjene podataka za geološku bazu podataka

Datum: 25. jul 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/10 i 14/10) federalni ministar donosi Pravilnik o načinu prikupljanja, evidentiranja, obrade, korištenja i razmjene podataka za Geološku bazu podataka i formiranje fonda stručne dokumentacije o geološkim istraživanjima i organizacije geoinformacijskog sistema.

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za zaposlenike geološke struke

Datum: 20. jul 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Pravilnik objavljen u Službenim novinama Federacije BiH br. 38/11 dana 22.06.2011.godine.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i programu polaganja stručnog ispita radnika geološke struke („Službeni list RBiH", broj 16/93).

Pravilnik o načinu vođenja evidencije i izrade katastra ležišta mineralnih sirovina, geoloških pojava i odobrenih istražnih prostora

Datum: 19. jul 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Pravilnik usvojen i objavljen u Službenim novinama Federacije BiH br. 38/11 od 22.06.2011. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje primjena Pravilnika o vođenju evidencije i katastra odobrenih istražnih prostora (Službeni list RBiH br. 16/93).

Pravilnik o sadržaju, redoslijedu izrade, sastavnim dijelovima i načinu izrade rudarskih projekata

Datum: 18. jul 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Pravilnik objavljen u Službenim novinama broj 53/12 od  20.06.2012. godine.
Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj, redoslijed izrade, sastavni dijelovi i način izrade rudarskih projekata.
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH