Legislativa

Pravilnik o tehničkim mjerama sa mjerama zaštite pri eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušenjem

Datum: 20. maj 2013. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Na osnovu člana 19.stav 1. tačke 2. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 26/10) federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi Pravilnik o tehničkim mjerama sa mjerama zaštite pri eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušenjem.

Ovim pravilnikom se propisuju tehničke mjere i mjere zaštite na radu pri istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušenjem. Odredbe ovog pravilnika odnose se i na bušenje istražno-eksploatacione bušotine.

Energetska saglasnost

Datum: 29. jan 2013. | Kategorija: Registri | Sektor energije
Energetska saglasnost je upravni akt koji izdaje Federalno ministarstvo energije rudarstva i industije u skladu sa Uredbom o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", broj: 36/10, 11/11 i 88/11) i i Kriterijima za korištenje sredstava za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije u 2012. godini (koje je donijela Vlada Federacije na 40. sjednici održanoj 07.03.2012. godine., a kojim se utvrđuje da li će energetski objekat steći:
 
- status projekta čija će se proizvodnja podsticati ili
- pravo na izdavanje certifikata o garanciji porijekla proizvedene električne energije
 
Pregled podnešenih zahtjeva za izdavanje energetske saglasnosti i izdatih Rješenja za energetsku saglasnost ažuriran je zaključno sa 29.01.2013. godine.
 
Obavještavaju se potencijalni investitori da su kvote za fotonaponska postrojenja snage od 31 do i uključivo 150 kW čija će se proizvodnja podsticati u 2012. godini popunjene.
 
Takođe, obavještavaju se pravna i fizička lica da je, u skladu sa tačkom 2. Presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Broj: U-5/12 ode 19. juna 2012. godine, dana 13.01.2013. godine prestala je primjena Uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", broj: 36/10, 11/11 i 88/11).
 
 

Registar rješenja izdatih energetskih saglasnosti za izgrađene energetske objekte koji su ranije bili u sistemu podsticaja, čija će se proizvodnja podsticati

Datum: 17. jan 2013. | Kategorija: Registri | Sektor energije
Registar rješenja izdatih energetskih saglasnosti za izgrađene energetske objekte koji su ranije bili u sistemu podsticaja, čija će se proizvodnja podsticati.
Registar ažuriran dana 15.01.2013.godine.

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za izradu Elaborata o kategorizaciji ugljenih slojeva i jama i razvrstavanje jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od metana i ugljene prašine

Datum: 25. sep 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Na osnovu člana 71. stav 3. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 26/10), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi PRAVILNIK o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za izradu Elaborata o kategorizaciji ugljenih slojeva i jama i razvrstavanje jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od metana i Elaborata o klasifikaciji i kategorizaciji jame, odnosno jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od eksplozivne ugljene prašine u pogledu osposobljenosti i opremljenosti i postupku njihovog odobrenja.

Pravilnik o sadržaju Elaborata, načinu i postupku kategorizacije ugljenih slojeva i jama i razvrstavanje jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od metana

Datum: 23. avg 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Na osnovu člana 71. stav 3. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 26/10), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi
Pravilnik o sadržaju elaborata, načinu i postupku kategorizacije ugljenih slojeva i jama i razvrstavanju jamskih prema stepenu opasnosti od metana.

Pravilnik o načinu prikupljanja, evidentiranja, obrade, korištenja i razmjene podataka za geološku bazu podataka

Datum: 25. jul 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/10 i 14/10) federalni ministar donosi Pravilnik o načinu prikupljanja, evidentiranja, obrade, korištenja i razmjene podataka za Geološku bazu podataka i formiranje fonda stručne dokumentacije o geološkim istraživanjima i organizacije geoinformacijskog sistema.

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za zaposlenike geološke struke

Datum: 20. jul 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Pravilnik objavljen u Službenim novinama Federacije BiH br. 38/11 dana 22.06.2011.godine.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i programu polaganja stručnog ispita radnika geološke struke („Službeni list RBiH", broj 16/93).

Pravilnik o načinu vođenja evidencije i izrade katastra ležišta mineralnih sirovina, geoloških pojava i odobrenih istražnih prostora

Datum: 19. jul 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Pravilnik usvojen i objavljen u Službenim novinama Federacije BiH br. 38/11 od 22.06.2011. Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje primjena Pravilnika o vođenju evidencije i katastra odobrenih istražnih prostora (Službeni list RBiH br. 16/93).

Pravilnik o sadržaju, redoslijedu izrade, sastavnim dijelovima i načinu izrade rudarskih projekata

Datum: 18. jul 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Pravilnik objavljen u Službenim novinama broj 53/12 od  20.06.2012. godine.
Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj, redoslijed izrade, sastavni dijelovi i način izrade rudarskih projekata.

Pravilnik o provođenju tehničkih mjera i mjera za skladištenje i trošenje...

Datum: 30. maj 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Pravilnik objavljen u Službenim novinama broj 37/12 od 03.05.2012.godine.
Ovim Pravilnikom se propisuju tehničke mjere i mjere zaštite za skladištenje i trošenje sekundarnih ili trenutno otpadnih sirovina u rudarstvu i korisnih mineralnih sirovina dobijenih kroz istražne radove.

Pravilnik o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi čvrstih mineralnih sirovina i vođenju evidencije o njima

Datum: 22. maj 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor energije
Pravilnik objavljen u Službenim novinama br. 36/12 od 27.04.2012.godine. 
Ovim pravilnikom propisuju se jedinstveni kriteriji na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine za utvrđivanje rezervi i kvaliteta čvrstih mineralnih sirovina, uslova za razvrstavanje u kategorije i klase, način proračuna i evidentiranja rezervi,sadržaj elaborata o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunavanju rezervi čvrstih mineralnih sirovina i utvrđivanje tehničko – ekonomske ocjene proračunatih rezervi.

Pravilnik o sadržaju i načinu izrade strategije upravljanja mineralnim sirovinama

Datum: 10. maj 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Pravilnik objavljen u Službenim novinama broj 31 od 11.04.2012.godine.
Ovim pravilnikom utvrđuju se upute o sadržaju i načinu izrade strategije upravljanja mineralnim sirovinama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Pravilnik o polaganju ispita za samostalno rukovanje eksplozivnim sredstvima u oblasti rudarstva

Datum: 24. apr 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Donošenje Pravilnika o polaganju ispita za samostalno rukovanje eksplozivnim sredstvima u oblasti rudarstva je propisano članom 30. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/10). Pravilnik o poloaganju ispita za samostalno rukovanje eksplozivnim sredstvima u oblasti rudarstva je objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" br. 13. od 23.03.2011. godine.

Pravilnik o tehničkim normativima za izvođenje rudarskih mjerenja i izradu rudarskih planova i karata

Datum: 21. mar 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Na osnovu člana 82. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj: 26/10), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi Pravilnik o tehničkim normativima za izvođenje rudarskih mjerenja, izradu rudarskih planova i karata, njihova razmjera, izbor sistema koordinata i vođenje rudarsko-mjeračke i druge dokumentacije koja se upotrebljava pri izradi rudarske tehničke dokumentacije.
Pravilnik je objavljen u Službenim novinama FBiH broj 14/12 od 15.02.2012. godine.

Pravilnik o polaganju stručnog ispita za određene poslove u oblasti rudarstva

Datum: 24. jan 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 26/10), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi Pravilnik o polaganju stručnog ispita za određene poslove u oblasti rudarstva.
Ovim Pravilnikom se uređuje program stručnog ispita, uslovi, način i troškovi polaganja stručnog ispita.
Pravilnik je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH broj 76/11 od 11.11.2011. godine.

Pravilnik o vođenju katastra odobrenih eksploatacionih polja

Datum: 10. jan 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Na osnovu člana 62. stav 3. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 26/10), Federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi Pravilnik o vođenju katastra odobrenih eksploatacionih polja, načinu vođenja zbirke isprava i popisa privrednih društava kojima su izdate dozvole za eksploataciju mineralnih sirovina.

Pravilnik o postupku ispitivanja ispravnosti otkopne metode, tehnologije i postrojenja

Datum: 10. jan 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Na osnovu člana 45. stav 2. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 26/10) federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi Pravilnik o postupku ispitivanja ispravnosti otkopne metode, tehnologije i psotrojenja.
Pravilnik je objavljen u Službenim novinama FBiH, broj 80/11 od 30.11.2011. godine.
 
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH