Legislativa

Pravilnik o obavljanju tehničkog pregleda rudarskih objekata, postrojenja, uređaja i instalacija, sadržaju zapisnika, načinu imenovanja članova komisije i naknadama

Datum: 19. jun 2014. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva

Na osnovu člana 47.  Zakona  o  rudarstvu  Federacije  Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 26/10) federalni ministar energije, rudarstva  i industrije donosi Pravilnik o obavljanju tehničkog pregleda rudarskih objekata,  postrojenja, uređaja i instalacija, sadržaju zapisnika, načinu imenovanja članova  komisije i naknadama.


U svrhu izdavanja dozvole za upotrebu ovim Pravilnikom se  propisuje postupak  obavljanja tehničkog pregleda rudarskih objekata,  postrojenja, uređaja i instalacija izgrađenih na osnovu odobrenog  glavnog i dopunskog rudarskog projekta.

 
 
 

Odluka o jednokratnoj administrativnoj naknadi za obradu zahtjeva za dobijanje energetske dozvole

Datum: 13. maj 2014. | Kategorija: Odluke | Sektor energije
Odlukom o jednokratnoj administrativnoj naknadi za obradu zahtjeva za dobijanje energetske dozvole utvrđuju se iznosi jednokratne administrativne naknade za obradu zahtjeva za dobijanje energetske dozvole.
Odluka je donesena na 111. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 24.04.2014. godine.

Zakon o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u FBiH

Datum: 30. jan 2014. | Kategorija: Zakoni | Ministarstvo

U dosada provedenom postupku za donošenje ovog zakona Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 20. sjednici održanoj 04.10.2011. godine, utvrdila je Nacrt zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te je isti radi razmatranja upućen u parlamentarnu proceduru.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na nastavku 7. sjednice održanom 27.10.2011. godine, prilikom razmatranja Nacrta zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine, usvojio je zaključak, broj: 01-02-1336/11 od 01.11.2011. godine, kojim je utvrđeno da predmetni Nacrt zakona može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga zakona, te je predlagač zadužen da organizuje i provede javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na 6. sjednici održanoj 10.11.2011. godine, prilikom razmatranja Nacrta zakona o upravljanju državnim  kapitalom u privrednim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine, usvojio je zaključak, kojim je utvrđeno da predmetni Nacrt zakona može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga zakona.


Prečišćeni tekst Akcionog plana za realizaciju projekta "Razvoj industrijske politike u FBiH" 2011-2015.

Datum: 22. jan 2014. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo
U ovom dokumentu se nalaze aktivnosti  koje su planirane Akcionim planom,  usvojenim  na 12. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 05.07.2011. godine, te aktivnosti iz Izmjena i dopuna Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji BiH" 2011-2015, koje su usvojene na 94. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 09.01.2014. godine; Zaključak V.broj 7/2014. („Službene novine Federacije BiH, broj 4/14). 

Tekst Izmjena i dopuna Akcionog plana sadrži 10 prioriteta, 20 mjera i 109 aktivnosti, sa precizno definiranim ciljevima aktivnostima, mjerljivim indikatorima izvršenja, nosiocima aktivnosti, rokovima za realizaciju i odgovornim za implementaciju.

Pravilnik o sadržaju elaborata, načinu i postupku klasifikacije ugljenog sloja...

Datum: 17. jan 2014. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Pravilnik je objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH, broj 104/13" od 30.12.2013. godine.

Akcioni plan 2013.-2018. za realizaciju Strategija razvoja industrije TOKO

Datum: 15. nov 2013. | Kategorija: Strateški dokumenti | Sektor industrije

Nakon usvajanja „Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013.-2023.godina" u Parlamentu Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH”, broj 65/13), Vlada Federacije BiH je na 85. sjednici, održanoj 31.03.2013. godine usvojila Akcioni plan 2013.-2018. godina za realizaciju Strategije.

Akcioni plan 2013.-2018. godina se sastoji od 7 dijelova koje čine prioriteti iz Strategije i koji imaju za cilj opstanak i razvoj ove industrijske grane. Za svaki prioritet jasno je definisan njihov cilj, kao i mjere za njegovu realizaciju. U okviru svake mjere definisane su pojedinačne aktivnosti, cilj tih aktivnosti, mjerljivi indikator njihovog izvršenja, nosioci aktivnosti, rok za realizaciju i odgovorni za implementaciju aktivnosti, kao i status aktivnosti.

Ukupan broj mjera u Akcionom planu 2013.-2018. godina je 21, a ukupan broj aktivnosti je 54. Za njihovu realizaciju određena su 24 nosiloca aktivnosti.

U cilju praćenja realizacije planiranih prioriteta, mjera i aktivnosti, kao i izveštavanja Vlade FBiH, pripremljeni su: Obrazac za praćenje izvršenja – monitoring i Obrazac za sumarno praćenje izvršenja – monitoring Akcionog plana 2013.-2018. godina za realizaciju Strategije, koji su sastavni dijelovi Akcionog plana.
Zaključkom Vlade Federacije BiH, zaduženi su svi nosioci aktivnosti, definisani Akcionom planu 2013.-2018. godina za realizaciju Strategije, da neizostavno učestvuju u njegovoj realizaciji i blagovremeno izvještavaju FMERI o preduzetim aktivnostima, kao i da FMERI i Privredna/Gospodarska komora FBiH prate, analiziraju i izvještavaju Vladu FBiH o provođenju aktivnosti iz Akcionog plana, jednom godišnje, a po potrebi i češće.

Zakon o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH

Datum: 11. okt 2013. | Kategorija: Zakoni | Sektor rudarstva
Zakon o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine usvojio je Parlament Federacije BiH na 21. sjednici Predstavničkog doma održanoj 23.07.2013. i 17
sjednici Doma naroda održanoj 12.09.2013. godine.

Strategija razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH za period 2013.-2023.

Datum: 17. sep 2013. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu odobrenog Projektnog zadatka, pripremilo je Prijedlog "Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013.-2023.godina".

Zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije

Datum: 13. sep 2013. | Kategorija: Zakoni | Sektor energije
Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije donio je Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma održanoj 26.06.2013. godine i sjednici Doma naroda  održanoj 18.07.2013. godine i isti je objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", broj:70/13 od 11.09.2013.godine.

Zakon o električnoj energiji u FBiH

Datum: 30. avg 2013. | Kategorija: Zakoni | Sektor energije
U prilogu je Zakon o električnoj energiji u FBiH koji je od strane oba Doma Parlamenta FBiH usvojen u julu 2013 i koji je objavljen u „Službenim novinama FBiH" br.66/13 od 28.08.2013.godine.  

Izvještaj o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta "Razvoj industrijske politike u F BiH" za 2012. godinu

Datum: 2. jul 2013. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo
Vlada F BiH je na 30. hitnoj sjednici koja je održana 20.06.2013. godine usvojila Izvještaj o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta: " Razvoj industrijske politike u F BiH"
za 2012. godinu.

Pravilnik o tehničkim mjerama sa mjerama zaštite pri eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušenjem

Datum: 20. maj 2013. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Na osnovu člana 19.stav 1. tačke 2. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 26/10) federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi Pravilnik o tehničkim mjerama sa mjerama zaštite pri eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušenjem.

Ovim pravilnikom se propisuju tehničke mjere i mjere zaštite na radu pri istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina dubinskim bušenjem. Odredbe ovog pravilnika odnose se i na bušenje istražno-eksploatacione bušotine.

Energetska saglasnost

Datum: 29. jan 2013. | Kategorija: Registri | Sektor energije
Energetska saglasnost je upravni akt koji izdaje Federalno ministarstvo energije rudarstva i industije u skladu sa Uredbom o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", broj: 36/10, 11/11 i 88/11) i i Kriterijima za korištenje sredstava za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije u 2012. godini (koje je donijela Vlada Federacije na 40. sjednici održanoj 07.03.2012. godine., a kojim se utvrđuje da li će energetski objekat steći:
 
- status projekta čija će se proizvodnja podsticati ili
- pravo na izdavanje certifikata o garanciji porijekla proizvedene električne energije
 
Pregled podnešenih zahtjeva za izdavanje energetske saglasnosti i izdatih Rješenja za energetsku saglasnost ažuriran je zaključno sa 29.01.2013. godine.
 
Obavještavaju se potencijalni investitori da su kvote za fotonaponska postrojenja snage od 31 do i uključivo 150 kW čija će se proizvodnja podsticati u 2012. godini popunjene.
 
Takođe, obavještavaju se pravna i fizička lica da je, u skladu sa tačkom 2. Presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Broj: U-5/12 ode 19. juna 2012. godine, dana 13.01.2013. godine prestala je primjena Uredbe o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", broj: 36/10, 11/11 i 88/11).
 
 

Registar rješenja izdatih energetskih saglasnosti za izgrađene energetske objekte koji su ranije bili u sistemu podsticaja, čija će se proizvodnja podsticati

Datum: 17. jan 2013. | Kategorija: Registri | Sektor energije
Registar rješenja izdatih energetskih saglasnosti za izgrađene energetske objekte koji su ranije bili u sistemu podsticaja, čija će se proizvodnja podsticati.
Registar ažuriran dana 15.01.2013.godine.

Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za izradu Elaborata o kategorizaciji ugljenih slojeva i jama i razvrstavanje jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od metana i ugljene prašine

Datum: 25. sep 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Na osnovu člana 71. stav 3. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 26/10), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi PRAVILNIK o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za izradu Elaborata o kategorizaciji ugljenih slojeva i jama i razvrstavanje jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od metana i Elaborata o klasifikaciji i kategorizaciji jame, odnosno jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od eksplozivne ugljene prašine u pogledu osposobljenosti i opremljenosti i postupku njihovog odobrenja.

Pravilnik o sadržaju Elaborata, načinu i postupku kategorizacije ugljenih slojeva i jama i razvrstavanje jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od metana

Datum: 23. avg 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Na osnovu člana 71. stav 3. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 26/10), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi
Pravilnik o sadržaju elaborata, načinu i postupku kategorizacije ugljenih slojeva i jama i razvrstavanju jamskih prema stepenu opasnosti od metana.

Pravilnik o načinu prikupljanja, evidentiranja, obrade, korištenja i razmjene podataka za geološku bazu podataka

Datum: 25. jul 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/10 i 14/10) federalni ministar donosi Pravilnik o načinu prikupljanja, evidentiranja, obrade, korištenja i razmjene podataka za Geološku bazu podataka i formiranje fonda stručne dokumentacije o geološkim istraživanjima i organizacije geoinformacijskog sistema.

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za zaposlenike geološke struke

Datum: 20. jul 2012. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Pravilnik objavljen u Službenim novinama Federacije BiH br. 38/11 dana 22.06.2011.godine.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu i programu polaganja stručnog ispita radnika geološke struke („Službeni list RBiH", broj 16/93).
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH