Legislativa

Lista nosilaca izrade elaborata o kategorizaciji ugljenih slojeva i jama i razvrstavanje jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od metana

Datum: 1. apr 2015. | Kategorija: Registri | Sektor rudarstva

Na osnovu člana 12. Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica za izradu Elaborata o kategorizaciji ugljenih slojeva i jama i razvrstavanje jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od metana i Elaborata o klasifikaciji i kategorizaciji jame, odnosno jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od eksplozivne ugljene prašine u pogledu osposobljenosti i opremljenosti i postupku njihovog odobrenja („Službene novine Federacije BiH", broj: 68/11) Federalno ministarstvo energije rudarstva i industrije, utvrđuje Lista nosilaca izrade elaborata o kategorizaciji ugljenih slojeva i jama i razvrstavanje jamskih prostorija prema stepenu opasnosti od metana.

Pravilnik utvrđivanju ispunjavanja uslova za obavljanje periodičnih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima, električnim instalacijama i izdavanju isprava

Datum: 10. mar 2015. | Kategorija: Pravilnici | Sektor energije
Na osnovu člana 116. stav (12) Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi Pravilnik o utvrđivanju ispunjavanja uslova za obavljanje periodičnih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, električnim uređajima, električnim instalacijama i izdavanju isprava.
 
Pravilnik je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 18/15 od 06.03.2015. godine.

Rješenja Ministarstva kojim su potvrđena prava koja proizilaze iz Energetske dozvole

Datum: 6. nov 2014. | Kategorija: Registri | Sektor energije
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98, 48/99), člana 78. stav (4) i člana 116. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine  ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13), člana 23. stav (5) i (6), člana 31. i člana 39. stav (8), Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/13 i 5/14), donosi slijedeća rješenja.

Uredba o sadržaju ugovora o koncesiji za istraživanje i eksplataciju nafte i plina

Datum: 14. okt 2014. | Kategorija: Uredbe | Sektor rudarstva
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj 128. sjednici održanoj 20.08.2014. godine donijela je Uredba o sadržini ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, načinu obračuna i plaćanja naknade i kontrolu proizvedenih količina nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Uredba je objavljena u  („Službenim novine Federacije BiH, br:70/2014 od 28.08.2014. godine).

Pravilnik o visini i načinu plaćanja naknada i troškova postupka Zavoda za mjeriteljstvo

Datum: 12. sep 2014. | Kategorija: Pravilnici | Zavod za mjeriteljstvo FBiH
Ovim pravilnikom utvrđuju se visina i način plaćanja naknada i troškova postupka Zavoda za mjeriteljstvo u sastavu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije  za verifikaciju mjerila, pregled količina predpakiranih proizvoda, izdavanje potvrde o ispunjavanju mjeriteljskih i drugih uvjeta za uvoz mjerila ili prodaju sa konsignacionog skladišta.

Pravilnik o izdavanju potvrda o ispunjavanju mjeriteljskih uslova za uvoz mjerila u FBiH

Datum: 12. sep 2014. | Kategorija: Pravilnici | Zavod za mjeriteljstvo FBiH
Ovim pravilnikom propisuje se izdavanje potvrde o ispunjavanju mjeriteljskih i drugih uvjeta za uvoz mjerila u Federaciju Bosne i Hercegovine koja služi za obavljanje carinskih poslova pri uvozu mjerila, a kojom se definiraju postupci i obveze uvoznika mjerila i zastupnika inozemnih firmi registriranih u Bosni i Hercegovini; uvjeti i način na koji Zavod za mjeriteljstvo u sastavu Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije izdaje Potvrde i vodi registar izdatih Potvrda.

Uredba o vrsti i oblicima žigova koji su u upotrebi kod verificiranja mjerila

Datum: 12. sep 2014. | Kategorija: Uredbe | Zavod za mjeriteljstvo FBiH
Ovom uredbom se propisuju vrste i oblici žigova koje koristi Zavod za mjeriteljstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod) prilikom pregleda mjerila provodeći baždarenje i potvrđivanje ispravnosti mjerila stavljanjem žigova ili drugih znakova, odnosno izdavanjem potvrda o ispravnosti mjerila propisanih ovom uredbom.

Zakon o predmetima od plemenitih metala u FBiH

Datum: 12. sep 2014. | Kategorija: Zakoni | Zavod za mjeriteljstvo FBiH
Ovim zakonom propisuju se tehnički zahtjevi koje moraju ispunjavati predmeti od plemenitih metala (u daljnjem tekstu: predmeti), njihovo označavanje, ispitivanje, potvrđivanje usklađenosti sa propisima, promet i nadzor nad predmetima na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija BiH).

Zakon o mjeriteljstvu u Federaciji BiH

Datum: 12. sep 2014. | Kategorija: Zakoni | Zavod za mjeriteljstvo FBiH
Ovim Zakonom uređuje se: jedinstven sistem zakonskog mjeriteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) pri pregledu, verifikaciji i upotrebi mjerila, nadzoru nad količinama pretpakiranih proizvoda, te kontroli i otiskivanju žiga na predmete od plemenitih metala i nadzor nad provedbom ovog Zakona i propisa koji proizilaze na osnovu ovog Zakona.

Izvještaj o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta 'Razvoj industrijske politike u FBiH' za 2013. godinu

Datum: 5. sep 2014. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 129. sjednici, održanoj 28.08.2014. godine,  usvojila Izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provedbi Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji Bosne i Hercegovine” za 2013. godinu. Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije će i nadalje nastaviti da prati, analizira i najmanje jedanput godišnje izvještava Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o provođenju aktivnosti u skladu sa Akcionim planom za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u FBiH” 2011.-2015. i njegovim Izmjenama i dopunama.

Zakon o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine

Datum: 24. jul 2014. | Kategorija: Zakoni | Sektor energije
Zakon o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine je usvojen na sjednici Predstavničkog doma od 06.05.2014 i sjednici Doma Naroda Parlamenta FBiH od 05.06.2014.godine i objavljen u Službenim novinama br. 52/14.

Pravilnik o pregledu i usklađenosti projektne dokumentacije

Datum: 18. jul 2014. | Kategorija: Pravilnici | Sektor energije
Na osnovu člana 116. stav (10) Zakona o električnoj energiji ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi Pravilnik o pregledu i usklađenosti projektne dokumentacije.
 
Pravilnik je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 58/14 od 18.07.2014. godine.

Registar projekata obnovljivih izvora energije i kogeneracije

Datum: 1. jul 2014. | Kategorija: Registri | Sektor energije
Registar projekata obnovljivih izvora energije i kogeneracije je jedinstvena evidencija o projektima OIEiK, koju ustrojava i vodi Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.
U Registru se evidentiraju podaci o nosiocu projekta, lokaciji i tipu postrojenja, tehničko-tehnološkim karakteristikama i uslovima korištenja zavisno o primijenjenoj tehnologiji, osnovni pogonski podaci kao i drugi podaci propisani ovim Uputstvom.
Registar projekta obnovljivih izvora energije i kogeneracije ažuriran je zaključno sa 05.06.2014. godine. Upis u Registar je vršen po redoslijedu dobivanja zahtjeva za upis. Projekti sa nekompletnom dokumentacijom nisu upisani.
 
NAPOMENA: OBAVJEŠTAVAJU SE SVE ZAINTERESIRANE STRANE DA JE IZVRŠENA PRIMOPREDAJA REGISTRA OIEiEK IZMEĐU  FMERI-A I OPERATORA ZA OIEiEK ZAKLJUČNO SA 30.06.2014.  UPIS I DALJE AŽURIRANJE REGISTRA VRŠIĆE OPERATOR ZA OIEiEK POČEV OD 01.07.2014. GODINE. ZAHTJEVI KOJI SE UPUTE NA ADRESU FMERI-A, BITI ĆE PREUSMJERENI NA ADRESU OPERATORA.

Pravilnik o obavljanju tehničkog pregleda rudarskih objekata, postrojenja, uređaja i instalacija, sadržaju zapisnika, načinu imenovanja članova komisije i naknadama

Datum: 19. jun 2014. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva

Na osnovu člana 47.  Zakona  o  rudarstvu  Federacije  Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 26/10) federalni ministar energije, rudarstva  i industrije donosi Pravilnik o obavljanju tehničkog pregleda rudarskih objekata,  postrojenja, uređaja i instalacija, sadržaju zapisnika, načinu imenovanja članova  komisije i naknadama.


U svrhu izdavanja dozvole za upotrebu ovim Pravilnikom se  propisuje postupak  obavljanja tehničkog pregleda rudarskih objekata,  postrojenja, uređaja i instalacija izgrađenih na osnovu odobrenog  glavnog i dopunskog rudarskog projekta.

 
 
 

Odluka o jednokratnoj administrativnoj naknadi za obradu zahtjeva za dobijanje energetske dozvole

Datum: 13. maj 2014. | Kategorija: Odluke | Sektor energije
Odlukom o jednokratnoj administrativnoj naknadi za obradu zahtjeva za dobijanje energetske dozvole utvrđuju se iznosi jednokratne administrativne naknade za obradu zahtjeva za dobijanje energetske dozvole.
Odluka je donesena na 111. sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, dana 24.04.2014. godine.

Zakon o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u FBiH

Datum: 30. jan 2014. | Kategorija: Zakoni | Ministarstvo

U dosada provedenom postupku za donošenje ovog zakona Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 20. sjednici održanoj 04.10.2011. godine, utvrdila je Nacrt zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te je isti radi razmatranja upućen u parlamentarnu proceduru.

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na nastavku 7. sjednice održanom 27.10.2011. godine, prilikom razmatranja Nacrta zakona o upravljanju državnim kapitalom u privrednim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine, usvojio je zaključak, broj: 01-02-1336/11 od 01.11.2011. godine, kojim je utvrđeno da predmetni Nacrt zakona može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga zakona, te je predlagač zadužen da organizuje i provede javnu raspravu u trajanju od 45 dana.

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na 6. sjednici održanoj 10.11.2011. godine, prilikom razmatranja Nacrta zakona o upravljanju državnim  kapitalom u privrednim društvima u Federaciji Bosne i Hercegovine, usvojio je zaključak, kojim je utvrđeno da predmetni Nacrt zakona može poslužiti kao osnova za izradu Prijedloga zakona.


Prečišćeni tekst Akcionog plana za realizaciju projekta "Razvoj industrijske politike u FBiH" 2011-2015.

Datum: 22. jan 2014. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo
U ovom dokumentu se nalaze aktivnosti  koje su planirane Akcionim planom,  usvojenim  na 12. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 05.07.2011. godine, te aktivnosti iz Izmjena i dopuna Akcionog plana za realizaciju projekta „Razvoj industrijske politike u Federaciji BiH" 2011-2015, koje su usvojene na 94. sjednici Vlade Federacije BiH, održanoj 09.01.2014. godine; Zaključak V.broj 7/2014. („Službene novine Federacije BiH, broj 4/14). 

Tekst Izmjena i dopuna Akcionog plana sadrži 10 prioriteta, 20 mjera i 109 aktivnosti, sa precizno definiranim ciljevima aktivnostima, mjerljivim indikatorima izvršenja, nosiocima aktivnosti, rokovima za realizaciju i odgovornim za implementaciju.

Pravilnik o sadržaju elaborata, načinu i postupku klasifikacije ugljenog sloja...

Datum: 17. jan 2014. | Kategorija: Pravilnici | Sektor rudarstva
Pravilnik je objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH, broj 104/13" od 30.12.2013. godine.

Zakon o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u FBiH

Datum: 11. okt 2013. | Kategorija: Zakoni | Sektor rudarstva
Zakon o istraživanju i eksploataciji nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine usvojio je Parlament Federacije BiH na 21. sjednici Predstavničkog doma održanoj 23.07.2013. i 17
sjednici Doma naroda održanoj 12.09.2013. godine.

Strategija razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH za period 2013.-2023.

Datum: 17. sep 2013. | Kategorija: Strateški dokumenti | Ministarstvo
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, u saradnji sa Privrednom/Gospodarskom komorom Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu odobrenog Projektnog zadatka, pripremilo je Prijedlog "Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2013.-2023.godina".
 
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 36 513 800
 • Fax:
  (+387) 36 580 015
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b
  88104 Mostar, BiH
 • E-mail:
  kabinet@fmeri.gov.ba
 • Telefon:
  (+387) 33 444 715
 • Fax:
  (+387) 33 220 619
 • Adresa:
  Alipašina 41
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 33 557 825
 • Adresa:
  Alipašina 14
  71000 Sarajevo, BiH
 • Telefon:
  (+387) 36 513 817 ; (+387) 33 629 656
 • Adresa:
  Alekse Šantića b.b.
  88104 Mostar, BiH